Home » ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR

ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA , cu sediul în ALBA IULIA, BULEVARDUL TRANSILVANIEI NR.36 A, JUDEȚUL ALBA, C.U.I.: 7745852, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: execuție
 2. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura NEDIDACTIC
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Numărul de posturi: 1
 5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):

Dosarele de concurs se depun până în data de 04.07.2024, la sediul instituției, localitatea ALBA IULIA, BULEVARDUL TRANSILVANIEI NR.36 A, JUDEȚUL ALBA, compartimentul resurse umane, persoană de contact: Buda Elena Adriana, e-mail: stor.alba@isjalba.ro.

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 14/06/2024.

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Medii/Generale;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: nu este cazul

- recomandare duhovnic/preot paroh(în plic sigilat), în vederea obținerii avizului de cult

– abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

Bibliografie şi tematică:

 1. Legea nr. 53/ 2003 Codul muncii, modificat și republicat;
 2. Legea Educației nr.198/2023
 3. Ordinul 4183/2022
 4. Legea nr. 319/ 2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 5. Legea nr. 307/ 2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 6. Îndreptarul Tehnic privind mijlocele și metodele de întreținere a curățeniei, de spălare și dezinfectare, utilizate în acțiunea de gospodărire a unităților de învățământ și educație, nr. 28238/ 29.05.1980, elaborat de Ministerul Sănătății, Direcția asistenței medicale
 7. Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) și Regulamentul Intern (R.I.)

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 14/06/2024

–    termenul limită de depunere a dosarelor- 04/07/2024, ora 14:00, la sediul instituţiei;

–    selecţia dosarelor în data de: 05/07/2024, ora 14:00, la sediul instituţiei;

–    afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 05/07/2024, ora 15:00, la sediul institutiei.

–    termen de contestare la selectia dosarelor în data de 05/07/2024, ora 16:00, la sediul institutiei.

–    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de   08/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.

Proba practică:

–    proba practică în data de  09/07/2024, ora 10.00, la sediul instituției;

 • afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 09/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 10/07/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 10/07/2024, ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

 • proba interviu în data de 11/07/2024, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 11/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 12/07/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 12/07/2024, ora 15:30, la sediul instituției;

 

Afişarea rezultatelor finale în data de 12/07/2024, ora 16:00, la sediul instituției.