Home » ISTORIC

ISTORIC

Argument

 

Înfiinţarea Seminarului Liceal Ortodox la Alba Iulia se îndreptăţeşte într-o dublă perspectivă, istorică şi de misiune.

Un astfel de context, în forma sa pedagogică, îl reprezintă Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan”, în aşa fel încât, în momentul creării  lui, existau deja obiective de misiune  de diverse nuanţe, pe care, sub continua grijă a ÎPS. Andrei, corpul profesoral şi cel administrativ al şcolii nou înfiinţate le vor urmări printr-o serie de activităţi şcolare şi extraşcolare:

1. Se conturează un plan general de activitate, în care un loc central îl are formarea conştiinţei duhovniceşti, necesară viitorilor preoţi şi profesori de religie, prin participarea la sfintele slujbe, la conferinţele duhovniceşti din Postul Mare şi din Postul Crăciunului, prin întâlniri cu diferite personalităţi teologice şi laice.

2. Fiind vorba de o instituţie de învăţământ care urmăreşte pregătirea de ansamblu a tinerilor înscrişi, este necesară urmărirea unui plan de învăţământ care cuprinde atât discipline teologice, cât şi discipline laice.

3. Cadrul educaţional depăşeşte spaţiul orelor de curs şi are în vedere pregătirea seminariştilor pentru pastoraţie  prin participarea la sfintele slujbe în diferite parohii, însoţind arhiereul, cu diverse ocazii: sfinţirea şi binecuvântarea bisericilor, participarea la momente culturale şi artistice.

4. Şcoala asigură un climat favorabil, în care elevii de ciclu gimnazial şi liceal, de profite teologic şi umanist, îşi pot desfăşura activitatea în siguranţă, propice învăţării, dezvoltării personalităţii lor şi stabilirii de relaţii armonioase între ei, fundamentate pe învăţătura de credinţă creştină.

Repere documentar-istorice

În şedinţa din 10 mai 1991 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care „pe temeiul prevederilor art. 10, lit. N, şi 116 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi art. 51 lit. A, din Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, a hotărât: înfiinţarea unui seminar teologic ortodox în municipiul Alba Iulia, începând cu anul de învăţământ 1991-1992, urmând a funcţiona pe baza Regulamentului  pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ ortodox din Biserica Ortodoxă Română,” (Adresa Cancelariei Sfântului Sinod cu nr. 3775 din data de 05 Mai 1991, înregistrată cu nr. 1162 în data de 31 Mai 1991 la Episcopia Alba Iuliei) şi cu aprobarea Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 3976 din 16 Mai 1991 (Înregistrată la Administraţia Patriarhală, Cancelaria Sfântului Sinod, nr. 4163 din data de 17 Mai 1991).

Un alt eveniment important a fost acela al „botezării” şcolii cu numele marelui ierarh şi cărturar Mitropolitul Simion Ştefan. Ca urmare a adresei 3362/18 noiembrie 1991, Sfântul Sinod a aprobat în şedinţa din 17-18 decembrie 1991 „ca Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Alba Iulia să poarte denumirea: «Mitropolit Simion Ştefan»” (Adresa Cancelariei Sfântului Sinod cu nr. 817 din data de 12 Februarie 1992, înregistrată cu nr. 375 în data de 5 Martie 1992 la Episcopia Alba Iuliei.). Mitropolitul cărturar Simion Ştefan (1643-1656) a tipărit pentru prima dată în limba română, în anul 1648, Noul Testament de la Bălgrad şi Psaltirea în 1651, aducând prin aceasta un aport esenţial la cristalizarea limbii române literare. Aceste prime tipărituri în limba română au fost reeditate în anii din urmă, în ediţii critice, de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei. Numele Mitropolitului Simion Ştefan a rămas definitiv înscris în istoria culturii româneşti, de aceea considerăm ca o cinste şi o mare responsabilitate faptul că Seminarul nostru poartă numele lui.

La început baza materială a fost pusă la dispoziţie de Arhiepiscopia Ortodoxă, respectiv cele două săli de curs la Centrul Eparhial şi camerele de dormit la Schitul Sfântul Ioan Botezătorul, azi Schitul Sfântul Lazăr. O perioadă de trei ani (1992-1995) cursurile s-au ţinut după-amiaza în cadrul Colegiului „Horea, Cloşca şi Crişan”. În 1995, prin bunăvoinţa domnului prefect de atunci, avocat Ioan Rus, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia primeşte în administrare imobilul de pe strada Vasile Goldiş, nr. 11 A, din patrimoniul Societăţii Comerciale „Hercules” S.A. Alba Iulia, prin H.G. nr. 444/22 iunie 1995. În această clădire cu parter şi patru etaje au fost amenajate dormitoarele la etajele I-III, sălile de curs şi o capelă la etajul IV.

În perioada 1996-2004 a funcţionat în cadrul Seminarului şi Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti înfiinţată datorită necesităţii continue de pregătire a cântăreţilor de strană din parohii.

Din anul 2002 s-a înfiinţat o clasă de Filologie, profil uman, cu o durată de patru ani de studiu, potrivit notificării Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 37774 din 28 iunie 2001; specializare este deschisă atât băieţilor, cât şi fetelor.

Ţinând cont de resursele umane şi materiale, de climatul propice învăţării pe care le poate oferi, şcoala îşi propune înfiinţarea clasei a V-a , începând cu anul şcolar 2010-2011, urmând ca Seminarul să aibă în coordonarea sa şi ciclul gimnazial, clasele V-VIII, unde se studiază programa comună tuturor unităţilor de învăţământ.

Din  2013, s-a înfiinţat o nouă clasă la profilul uman, cu specializarea ştiinţe sociale, iar din anul 2014, s-a infiintat și ciclul primar.