Proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0544-„Dotarea cu laboratoare inteligente a Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia

STOR_SmartLab_afis_site

ANUNT CONCURS POST ÎNGRIJITOR

REZULTATE_FINALE

Rezultat proba interviu-23.02.2024

Rezultat proba practică-21.02.2024

Selectie dosare concurs îngrijitor_14.02.2024

Anunt concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

   Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, B-Dul Transilvaniei Nr.36 A, Jud.Alba, C.U.I.: 7745852, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Denumirea postului: INGRIJITOR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura NEDIDACTIC
 2. Gradul/Treapta profesional/profesională:
 3. Numărul de posturi: 1
 4. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):0
 5. Vechimea in munca: nu este cazul
 6. Nivelul studiilor: M / G

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI NR.36 A, JUD.ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact: BUDA ELENA ADRIANA, email: budaadriana@yahoo.com sau stor.alba@isjalba.ro

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 30/01/2024.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

–  Recomandare Duhovnic / preot paroh (în plic sigilat), în vederea obținerii avizului de cult, document specific instituțiilor de cult.

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

Bibliografie şi tematică:

 1. Legea nr. 53/ 2003 Codul muncii, modificat și republicat;
 2. Legea nr. 319/ 2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 3. Legea nr. 307/ 2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 4. Îndreptarul Tehnic privind mijlocele și metodele de întreținere a curățeniei, de spălare și dezinfectare, utilizate în acțiunea de gospodărire a unităților de învățământ și educație, nr. 28238/ 29.05.1980, elaborat de Ministerul Sănătății, Direcția asistenței medicale
 5. Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) și Regulamentul Intern (R.I.)

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 30/01/2024

–    termenul de depunere a dosarelor în data de  13/02/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

–    selecţia dosarelor în data de: 14/02/2024  , ora 10:00, la sediul instituţiei;

–    afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 14/02/2024  , ora 12:00, la sediul institutiei.

–    termen de contestare la selectia dosarelor în data de  15/02/2024    , ora 12:00, la sediul institutiei.

–    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de   15/02/2024  , ora 13:00, la sediul institutiei.

 

Proba practică:

–    proba practică în data de  21/02/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

 • afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 21/02/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 22/02/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 22/02/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

–    proba interviu în data de 23/02/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

 • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 23/02/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
 • termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 26/02/2024,ora 14:00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 26/02/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
 • Afişarea rezultatelor finale în data de 26/02/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

BURSE 2023-2024

ORDIN 6328/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor_aici

Precizari burse 2023

Anexe

 

CRITERII GENERALE  DE ACORDARE A BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CONFORM OME NR. 6238/8.09.2023

AN ȘCOLAR 2023-2024

 PERIOADĂ DE DEPUNERE  A DOCUMENTELOR : 20 septembrie-6 octombrie 2023

OSARELE VOR FI PRELUATE DE DIRIGINȚI/CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, CARE LE VOR PREDA APOI LA SECRETARIAT.
Tipuri de burse pentru care se pot depune dosare:

 1. BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I

(PREMIILE I,II,III ȘI MENȚIUNE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE)

 1. BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

(PREMIILE I,II ȘI III LA ETAPELE NAȚIONALE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE)

 1. BURSE DE MERIT ART.7 LIT. d)-g) PREMII
 2. BURSE SOCIALE

Se primesc doar dosare COMPLETE pentru burse.

 

 

Tip bursă Condiții Documente necesare
BURSĂ

DE

EXCELENȚĂ  OLIMPICĂ

I

 

 

750-3000 RON

LUNĂ

 

 

Art. 6. — (1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

 1. a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

- cerere Anexa 1

– copie C.I.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

(4) Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor ART. 6 alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

BURSĂ

DE

EXCELENȚĂ OLIMPICĂ

II

 

 

700 RON

LUNĂ

 

 

 1. b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

- cerere ANEXA 2

– copie C.I.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

(4) Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor  ART. 6 alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

BURSĂ

DE

MERIT

 

450 RON

LUNĂ

 

Art. 7. — (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

 1. a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
 2. c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
 3. d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 4. e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 5. f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 6. g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.

(3) BURSELE DE MERIT OBȚINUTE ÎN BAZA PREVEDERILOR ALIN. (1) SE ACORDĂ ÎN PERIOADA CURSURILOR ȘCOLARE .

(4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)—c), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

(5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)—g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.

(7) Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1) lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul școlar 2024—2025, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

 

 

 

Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

(cerere Anexa 3)

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

(2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)—g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

–  cerere Anexa 4 lit. d)-g)

– copie C.I.

(3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

BURSE

SOCIALE

 

300 RON

LUNĂ

 

 Art. 9. — (1) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

(2) Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

(3) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Art. 10. — (1) Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 1. elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

Art. 5. — (1) Prin „familie” se înțelege soțul și soția cu copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care locuiesc împreună.

(2) Se asimilează termenului „familie” bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea în teren.

(5) Se asimilează termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

(3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt:

 1. a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major; Anexa 5
 2. b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 3. c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
 
 1. b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • Cerere Anexa 6
 • Copie C.I.
 • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 • Copie după contul IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă
 
 1. c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

 

 • Cerere Anexa 7
 • Copie C.I.
 • Copie certificat naștere
 • Copie certificat deces
 • Decizie măsură protecție socială/plasament
 • Copie după contul IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă
 
 1. d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

ART. 5

(3) Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună.

(4) Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 1. a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorțată;
  d) al/a cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) al/a cărei soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. f) al/a cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 3. g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)—e).
- cerere Anexa 8

– copie C.I.

– acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți

-Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 
 1. e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 2. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 3. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
 • boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
 1. boli ale sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 2. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 3. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
 • boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
 • boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
 1. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzător mișcării;
 2. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 3. boală canceroasă( indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
 • boli genetice;
 • transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/ care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
- cerere Anexa 9

– copie C.I.

- certificat de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (A5) cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de familie

–  Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 
 1. f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 2. b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

7) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.

Art. 11. — (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major. (3) În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. (4) Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

(5) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

Art. 12. — (1) Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

 1. a) elevii care nu au promovat anul școlar;
 2. b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an; ) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale. (3) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

(4) Decizia de retragere a bursei sociale în situațiile prevăzute la alin. (2)—(3) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

- Cerere Anexa 10

– copie C.I.

- DECIZIA  de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului

- Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 

Art. 16. — (1) Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

(2) Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.

(3) Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

(4) Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică. 

(6) Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește criteriile prevăzute la mai multe litere ale art. 10 alin. (1).

(7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/tehnologică/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială, așa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

DESCHIDERE AN ȘCOLAR 2023-2024

WhatsApp Image 2023-09-08 at 11.53.29                 Avem deosebita plăcerea, de a vă invita să fiți alături de noi, cadrele didactice, părinții și elevii Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, la festivitatea de deschidere,  a anului școlar 2023-2024, care va avea loc, luni, 11.09.2023, ora 10,00.

EXAMENE DE DIFERENȚĂ

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ, clasa a X-a:

- 05.09.2023, ora 9,00 -educație muzicală

- 06.09.2023, ora 9,00 -limba latină- aici

- 07.09.2023, ora 9,00- educație vizuală / educație plastică -aici

ANUNȚ candidați admiși la liceu clasa a IX-a

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA

1) În perioada 20-25 iulie 2023, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.

2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

  DOSAR PLIC CARTONAT

 1. a) cererea de înscriere- se completează în unitatea de învățământ ;
 2. b) certificatul de naştere și carte identitate elev ;
 3. c) adeverinţă cu notele şi media evaluare națională/ media admitere;
 4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 5. e) adeverință medicală și fişa medicală și dovada vaccinurilor.
 6. f) certificat deces părinte/părinți (dacă e cazul)
 7. g) certificat handicap, certificat CES (orientare școlară), documente medicale specifice-(dacă e cazul)
 8. h) adeverință doveditoare apartenență etnie (dacă e cazul)
 9. i) hotărâre plasament (dacă e cazul)
 10. j) sentință divorț părinți (dacă e cazul)
 11. k) EXTRAS CONT pe numele elevului deschis la BT  sau BCR pentru burse.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat.  Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 PROGRAM ÎNSCRIERE

Dosarele cu acte ale candidaților admiși la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia se depun după următorul program:

ZIUA / DATA INTERVAL ORAR
Sâmbătă, 22.07.2023  10,00-12,00
Joi, vineri și luni  20,21, 24.07.2023 8,00-16,00
Marți,25.07.2022 8,00-10,00

NOTĂ: Candidații vor fi însoțiți de un părinte/tutore în vederea semnării contractului educațional

COMISIA DE ÎNCRIERE LICEU

Proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

https://www.ccdhunedoara.ro/admin/fisiere/00000001496.png

        Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83  Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF