Home » Informativ » BURSE 2023-2024

BURSE 2023-2024

ORDIN 6328/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor_aici

Precizari burse 2023

Anexe

 

CRITERII GENERALE  DE ACORDARE A BURSELOR ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CONFORM OME NR. 6238/8.09.2023

AN ȘCOLAR 2023-2024

 PERIOADĂ DE DEPUNERE  A DOCUMENTELOR : 20 septembrie-6 octombrie 2023

OSARELE VOR FI PRELUATE DE DIRIGINȚI/CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, CARE LE VOR PREDA APOI LA SECRETARIAT.
Tipuri de burse pentru care se pot depune dosare:

 1. BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I

(PREMIILE I,II,III ȘI MENȚIUNE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE)

 1. BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

(PREMIILE I,II ȘI III LA ETAPELE NAȚIONALE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE)

 1. BURSE DE MERIT ART.7 LIT. d)-g) PREMII
 2. BURSE SOCIALE

Se primesc doar dosare COMPLETE pentru burse.

 

 

Tip bursă Condiții Documente necesare
BURSĂ

DE

EXCELENȚĂ  OLIMPICĂ

I

 

 

750-3000 RON

LUNĂ

 

 

Art. 6. — (1) Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II, acestea fiind alocate în funcție de distincțiile primite de către aceștia, după cum urmează:

 1. a) bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

- cerere Anexa 1

– copie C.I.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

(4) Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor ART. 6 alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

BURSĂ

DE

EXCELENȚĂ OLIMPICĂ

II

 

 

700 RON

LUNĂ

 

 

 1. b) bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

(3) Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

- cerere ANEXA 2

– copie C.I.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

(4) Bursele de excelență olimpică I și II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor  ART. 6 alin. (1) lit. a) și b), atestate prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/ reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali.

BURSĂ

DE

MERIT

 

450 RON

LUNĂ

 

Art. 7. — (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

 1. a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
 2. c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;
 3. d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 4. e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 5. f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;
 6. g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.

(3) BURSELE DE MERIT OBȚINUTE ÎN BAZA PREVEDERILOR ALIN. (1) SE ACORDĂ ÎN PERIOADA CURSURILOR ȘCOLARE .

(4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)—c), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

(5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)—g), pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, cu condiția ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelență olimpică.

(7) Lista campionatelor naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1) lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul școlar 2024—2025, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

 

 

 

Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a)—c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

(cerere Anexa 3)

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

(2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d)—g), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii de pe diplomele obținute la competiții, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obținerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

–  cerere Anexa 4 lit. d)-g)

– copie C.I.

(3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

- Copie  după contul  IBAN (de la BANCĂ) pe numele elevului beneficiar de bursă

BURSE

SOCIALE

 

300 RON

LUNĂ

 

 Art. 9. — (1) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar.

(2) Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

(3) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Art. 10. — (1) Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 1. elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

Art. 5. — (1) Prin „familie” se înțelege soțul și soția cu copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care locuiesc împreună.

(2) Se asimilează termenului „familie” bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea în teren.

(5) Se asimilează termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

(3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt:

 1. a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major; Anexa 5
 2. b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 3. c) documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
 
 1. b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • Cerere Anexa 6
 • Copie C.I.
 • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 • Copie după contul IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă
 
 1. c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

 

 • Cerere Anexa 7
 • Copie C.I.
 • Copie certificat naștere
 • Copie certificat deces
 • Decizie măsură protecție socială/plasament
 • Copie după contul IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă
 
 1. d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

ART. 5

(3) Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună.

(4) Prin „persoană singură din familia monoparentală” se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 1. a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorțată;
  d) al/a cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) al/a cărei soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. f) al/a cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 3. g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)—e).
- cerere Anexa 8

– copie C.I.

– acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți

-Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 
 1. e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 2. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 3. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
 • boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
 1. boli ale sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 2. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 3. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
 • boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
 • boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
 1. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzător mișcării;
 2. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 3. boală canceroasă( indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
 • boli genetice;
 • transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/ care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
- cerere Anexa 9

– copie C.I.

- certificat de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (A5) cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de familie

–  Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 
 1. f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 2. b) declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

7) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.

Art. 11. — (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori se face de către secretarul unității de învățământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major. (3) În situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. (4) Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

(5) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

Art. 12. — (1) Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

 1. a) elevii care nu au promovat anul școlar;
 2. b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an; ) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale. (3) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

(4) Decizia de retragere a bursei sociale în situațiile prevăzute la alin. (2)—(3) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

- Cerere Anexa 10

– copie C.I.

- DECIZIA  de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului

- Copie după contul  IBAN (de la BANCĂ)pe numele elevului beneficiar de bursă

 

Art. 16. — (1) Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

(2) Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.

(3) Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

(4) Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică. 

(6) Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește criteriile prevăzute la mai multe litere ale art. 10 alin. (1).

(7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condițiile prezentei metodologii.

(8) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/tehnologică/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială, așa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.